Rímsky kastel v Iži - Kelemantia

 
 
Antické pramene ani nápisové pamiatky túto rímsku pevnosť nespomínajú. Jej najstaršie zobrazenie je známe zo 17. storočia, z medirytiny znázorňujúcej bitku pri Komárne vedenú generálom de Souchéz proti Turkom (1661). V 18. storočí venoval pozornosť širokým a vysokým valom, priekopám a rozvalinám tohto "hradu" významný učenec Matej Bel. V  tej dobe jeho ruiny navštívili aj dvaja anglickí cestovatelia - Richard Pococke a Jeremiah Milles, ktorí sa zaujímali o rímske pamiatky. Na ich ceste po panónskom limite ich zaujala dvojica opevnení pri sútoku Dunaja a Váhu. Väčšiu z nich, ležiacu na južnom brehu Dunaja, stotožnili s  antickým Brigetiom. J. Milles zhotovil ich náčrt.

   

Rímska pevnosť v  Iži sa stala predmetom vedeckého bádania až koncom 19., a najmä v 20. storočí. Terajšie poznatky o jej dejinách a stavebnom vývoji sú výsledkom viacerých archeologických výskumov. Prvý z nich viedol ižiansky rodák, vášnivý archeológ-amatér János Tóth-Kurucz (5.5.1878 Iža - 6.3.1969 Dunaalmás). Rímska pevnosť v  jeho rodisku ho natoľko zaujala, že hoci pôsobil ako stredoškolský profesor v Budapešti, niekoľko rokov sa venoval jej skúmaniu. Počas výkopávok v rokoch 1906-1909, 1912 a 1913 sa mu podarilo odkryť a dokumentovať veľkú časť jej areálu. Zostavil pôdorysný plán pevnosti, ktorý je v  mnohom platný až dodnes. Výsledky svojich vykopávok priebežne publikoval a zhrnul i v  monografii o panónskom limite.

Na jeho priekopnícku činnosť nadviazal v  roku 1932 Jaroslav Böhm výskumom vonkajšieho priekopového opevnenia. Rozsiahle terénne práce sa tu uskutočnili v rokoch 1955-1956 pod vedením Bedřicha Svobodu, výskum v roku 1957 viedla Mária Lamiová-Schmiedlová. Garantom súčasného archeologického výskumu, pamiatkovej obnovy a prezentácie tejto antickej stavebnej pamiatky je od roku 1978 Archeologický ústav SAV v  Nitre.  

    

© ElenaBlazova