cvndp publikacie publikacie

Edície vydávané AÚSAV

ARCHAEOLOGICA SLOVACA MONOGRAPHIAE:

Studia: (redaktor: prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSc.)

I. Pieta, K.: Die Púchov-Kultur. Nitra 1982.
II. Veliačik, L.: Die Lausitzer Kultur in der Slowakei. Nitra 1983.
III. Fusek, G.: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra 1994. ISBN 80-88709-17-2
IV. Pavúk, J.: Štúrovo. Ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearkeramik und der Želiezovce-Gruppe. Nitra 1994. ISBN 80-88709-19-9
V. Pavúk, J. – Bátora, J.: Siedlung und Gräberfeld der Ludanice-Gruppe in Jelšovce. Nitra 1995. ISBN 80-88709-24-5
VI. Šalkovský, P.: Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Nitra 2001. ISBN 80-88709-52-0
VII. Ruttkay, A. – Ruttkay, M. – Šalkovský, P. (Ed.): Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002. ISBN 80-88709-60-1
VIII. Hanuliak, M.: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.-10. storočí na území Slovenska. Nitra 2004. ISBN 80-88709-72-5
IX. Pieta, K. – Ruttkay, A. – Ruttkay, M. (Ed.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Nitra 2007. Druhé vydanie. ISBN 978-80-88709-91-6
X. Soják, M.: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek. Nitra 2007. ISBN 978-80-89315-01-7
XI. Pieta, K.: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Nitra 2008. ISBN 978-80-89315-05-5; ISBN 978-80-224-1027-4
XII. Pieta, K.: Die Keltische Besiedlung der Slowakei. Nitra 2010. ISBN 978-80-89315-31-4
XIII. Horváthová, E.: Osídlenie badenskej kultúry na slovenskom území severného Potisia. Nitra 2010. ISBN 978-80-89315-33-8
XIV. Šalkovský, P.: Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2011. ISBN 978-  80-89315-39-0
XV. Hunka, J.: Mince Arpádovcov z rokov 1000 – 1301. Nitra 2013. ISBN 978-80-89315-50-5
XVI. Novotná, M./Soják, M.: Veľká Lomnica – Burchbrich urzeitliches Dorf unter den Hohen Tatra. Nitra 2013. ISBN 978-80-89315-49-9
XVII. Malček, R.: Lieskovec-Hrádok. Výšinné sídlisko badenskej kultúry. Nitra 2013. ISBN 978-80-89315-52-9
XVIII. Robak, Z.: Studia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim. VIII-X wiek. I część. Nitra 2013. ISBN 978-80-89315-51-2
XIX. Robak, Z.: Studia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim. VIII-X wiek. II część. Nitra 2014. ISBN 978-80-89315-58-1
XX. Hreha, R.: Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Šarišských Michaľanoch a Zemlínskych Kopčanoch. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-61-1
XXI. Benkovsky-Pivovarová, Z./Chropovský, B.: Grabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit aus der Westslowakei. Teil 1. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-71-0
XXII. Benkovsky-Pivovarová, Z./Chropovský, B.: Grabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit aus der Westslowakei. Teil 2. Nitra 2015 ISBN 978-80-89315-73-4
XXIII. Ďuriš, J.: Architektúra domu na základe analýzy mazanice z mladej a neskorej doby kamennej na juhozápadnom Slovensku. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-72-7
XXIV. Miroššayová, E.: Pohrebisko v Ždani v kontexte historického vývoja v severnom Potisí. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-62-8
XXV. Hanuliak, M./Kuzma, I.: Mužla-Čenkov II. Osídlenie z 9.–13. storočia. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-90-1
XXVI. Zábojník, J./Béreš, J.: Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých. Nitra 2016. ISBN 978-80-89315-96-3
XXVII. Benediková, L./Katkinová, J./Budinský-Krička, V.: Ilava, poloha Porubská dolina. Nitra 2016. ISBN 978-80-8196-001-7
XXVIII. Horváthova, E./Nevizánsky, G.: Stránska. Osada bádenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia. Nitra 2016. ISBN 978-80-8196-003-1
XXIX. Elschek, K.: Bratislava-Dúbravka im 1. bis 4. Jahrhundert n. Chr. Germanischer Fürstensitz mit römischen Bauten und die germanische Besiedlung. Nitra 2017. ISBN 978-80-8196-010-9

 

Fontes: (redaktor: PhDr. K. Pieta, DrSc.)

I. Benadík, B. – Vlček, E. – Ambros, C.: Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku. Bratislava 1957.
II. Budinský-Krička, V.: Slovanské mohyly v Skalici. Bratislava 1959.
III. Chropovský, B. – Dušek, M. – Polla, B.: Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku. Bratislava 1960.
IV. Polla, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava 1962.
V. Točík, A.: Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom. Bratislava 1964.
VI. Dušek, M.: Thrakisches Gräberfeld der Hallsattzeit in Chotín. Bratislava 1966.
VII. Čilinská, Z.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky. Bratislava 1966.
VIII. Bánesz, L.: Barca bei Košice – paläolithische Fundstelle. Bratislava 1968.
IX. Novotná, M.: Die Bronzehortfunde in der Slowakei (Spätbronzezeit). Bratislava 1970.
X. Polla, B.: Kežmarok (Ergebnisse der historisch-archäologischen Forschung). Bratislava 1971.
XI. Svoboda, B.: Neuerworbene römische Metallgefässe aus Stráže bei Piešťany. Bratislava 1972.
XII. Vladár, J.: Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči. Bratislava 1974.
XIII. Ambros, C. – Müller, H.-H.: Frühgeschichtliche Pferdeskelettfunde aus dem Gebiet der Tschechoslowakei. Bratislava 1980.
XIV. Kolník, T.: Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei. Bratislava 1980.
XV. Rejholcová, M.: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Nitra 1995. Analyse. ISBN 80-88709-23-7
Rejholcová, M.: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Nitra 1995. Analýza. ISBN 80-88709-13-X
Rejholcová, M.: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Nitra 1995. Katalóg. ISBN 80-88709-22-9
XVI. Kuzmová, K.: Terra sigillata im Vorfeld des nordpannonischen Limes (Südwestslowakei). Nitra 1997. ISBN 80-88709-32-6
XVII. Kaminská, Ľ.: Hôrka-Ondrej. Nitra 2000. ISBN 80-88709-47-4
XVIII. Varsik, V.: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Nitra 2011. ISBN 978-80-89315-34-5
XIX. Šalkovský, P.: Hrady západných Slovanov. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-95-6
XX. Pieta, K./Robak Z.: Bojná 2. Nové výsledky výskumu včasnostredovekých hradísk. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-60-4
XXI. Malček, R.: Bádenské osídlenie Cerovej vrchoviny. Nitra 2016. ISBN 978-80-89315-88-8
XXII. Pieta, K./Robak Z.: Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. Nitra 2017. ISBN 978-80-8196-008-6
XXIII. Hrnčiarik, E.: Bone and Antler Artefacts from the Roman Fort at Iža. Nitra – Trnava 2017. ISBN 978-80-8196-011-6
XXIV. Ďuriš, J.: Radzovce v období popolnicových polí – architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice. Nitra 2018. ISBN 978-80-8196-017-8

Catalogi: (redaktor: PhDr. M. Ruttkay, CSc.)

I. Točík, A.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Holiare. Bratislava 1968.
II. Točík, A.: Slawisch-awarisches Gräberfeld in Štúrovo. Bratislava 1968.
III. Točík, A.: Altmagyarische Gräberfelder in Südwestslowakei. Bratislava 1968.
IV. Dušek, M.: Bronzezeitliche Gräberfelder in der Südwestslowakei. Bratislava 1969.
V. Čilinská, Z.: Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce. Bratislava 1973.
VI. Veliačik, L. – Romsauer, P.: Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku I. Katalóg. Nitra 1994. ISBN 80-88709-15-6
VII. Bujna, J.: Malé Kosihy. Latènezeitliches Gräberfeld. Katalog. Nitra 1995. ISBN 80-88709-18-0
VIII. Březinová, G.: Nitra-Šindolka. Siedlung aus der Latènezeit. Katalog. Bratislava 2000. ISBN 80-224-0649-X
IX. Březinová, G. a kol.: Nitra-Chrenová. Archeologické výskumy na plochách stavenísk Shell a Baumax. Katalóg. Nitra 2003. ISBN 80-88709-62-2
X. Kolník, T. – Varsik, V. – Vladár, J.: Branč Germánska osada z 2. až 4. storočia. Nitra 2007. ISBN 978-80-88709-98-5
XI. Lamiová-Schmiedlová, M.: Žiarové pohrebisko z mladšej doby bronzovej na lokalite Dvorníky-Včeláre. Nitra 2009. ISBN 978-80-89315-13-0
XII. Kaminská Ľ.: Čičarovce-Veľká Moľva. Výskum polykultúrneho sídliska. Nitra 2010. ISBN 978-80-89315-28-4

XIII. Březinová, G./Pažinová, N.: Neolitická osada. Hurbanovo-Bohatá. Nitra 2011. ISBN 978-80-89315-37-6
XIV. Olexa, L./Nováček, T.: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg I (hroby 1 – 310). Nitra 2013. ISBN 978-80-89315-46-8
XV. Olexa, L./Nováček, T.: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg II (hroby 311 – 499). Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-91-8
XVI. Furmánek, V./Mitáš, V./Budaváry, V.: Radzovce in der Zeit der Urnenfelderkulturen. Nitra 2016. ISBN 978-80-89315-99-4
XVII. Lamiová-Schmiedlová, M./Luštíková, L./Tomášová, B.: Ostrovany-Medzany, osady doby rímskej. Nitra 2016. ISBN 978-80-8196-002-4
XVIII. Olexa, L./Nováček, T.: Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg III (hroby 500 – 792). Nitra 2017. ISBN 978-80-8196-012-3

Communicationes: (redaktor: PhDr. J. Rajtár, CSc.)

I. Bátora, J. – Peška, J. (Hrsg.): Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei. Nitra 1999. ISBN 80-88709-40-7
II. Kuzma, I. (Ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 1998. Nitra 1999. ISBN 80-88709-41-5
III. Friesinger, H. – Pieta, K. – Rajtár, J. (Hrsg.): Metallgewinung und- Verarbeitung in der Antike. Nitra 2000. ISBN 80-88709-48-2
IV. Cheben, I. – Kuzma, I. (Eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2001. Nitra 2002. ISBN 80-88709-57-1
V. Kuzmová, K. – Pieta, K. – Rajtár, J. (Hrsg.): Zwischen Rom und dem Barbaricum. Festschrift für Titus Kolník zum 70. Geburtstag. Nitra 2002. ISBN 80-88709-61-X
VI. Bátora, J. – Furmánek, V. – Veliačik, L. (Hrsg.): Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag. Nitra 2004. ISBN 80-88709-70-9
VII. Fusek, G. (Ed.): Zborník na počesť Dariny Bialekovej. Nitra 2004. ISBN 80-88709-71-7
VIII. Cheben, I. – Kuzma, I. (Eds.): Otázky neolitu a eneolitu naších krajín – 2004. Nitra 2005. ISBN 80-88709-83-0
IX. Cheben, I. – Kuzma, I. (Eds.): Otázky neolitu a eneolitu naších krajín – 2007. Nitra 2008. ISBN 978-80-89315-06-2
X. Beljak, J. – Březinová, G. – Varsik, V. (Eds.): Archeológia Barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Nitra 2010. ISBN 978-80-89315-24-6
XI. Furmánek V. – Miroššayová E. (Eds.): Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra 2010. ISBN 978-80-89315-26-0

XII. Kuzmová, K./Rajtár, J. (Zost.): Rímsky kastel v Iži. Nitra 2010. ISBN 978-80-89315-32-1
XIII. Kujovský, R./Mitáš, V. (Eds.): Václav Furmánek a doba bronzová. Zborník k sedemdesiatym narodeninám. Nitra 2012. ISBN 978-80-89315-41-3
XIV. Březinová, G./Varsik, V. (Eds.): Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra 2012. ISBN 978-80-89315-42-0

XV. Cheben, I./Soják, M. (Eds.): Otázky neolitu a eneolitu naších krajín – 2010. Nitra 2013. ISBN 978-80-89315-43-7
XVI. Cheben, I. (Ed.): Otázky neolitu a eneolitu naších krajín – 2013. Nitra 2017. ISBN 978-80-8196-006-2
XVII. Ožďáni, O. (Ed.): Popolnicové polia a doba halštatská. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-85-7

XVIII. Bátora, J./Tóth, P. (Eds.): Keď bronz vystrieda meď. Nitra 2015. ISBN 978-80-89315-93-2
XIX. Fusek, G. (Hrsg.): Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra 2017. ISBN 978-80-8196-009-3
XX. Bátora, J./Kujovský, R./Ruttkay, M./Vladár, J. (Eds.): Anton Točík – legenda slovenskej archeológie. Nitra 2018. ISBN 978-80-8196-015-4

ACTA INTERDISCIPLINARIA ARCHAEOLOGICA (redaktor: Ing. E. Hajnalová, DrSc.)

AIA sú neperiodickou monografickou sériou určenou na zverejňovanie základných prameňov, ich analytického prípadne systematického zhodnotenia u prírodovedných odborov spolupracujúcich s archeológiou.

I. Aktuálne otázky výskumu slovanských populácii na území Československa v 6.-13. storočí. Nitra 1979.
II. Furmánek, V. – Stloukal, M.: Antropologický rozbor žárových hrobů piliňské a kyjatické kultury. Nitra 1982.
III. Acta Interdisciplinaria Archaeologica. Tom. III. Nitra 1984.
IV. Acta Interdisciplinaria Archaeologica. Tom. IV. Nitra 1986.
V. Acta Interdisciplinaria Archaeologica. Archeológia-Geofyzika-Archeometria. Tom. V. Nitra 1987.
VI. Súčasné poznatky z archeobotaniky na Slovensku. Nitra 1989.
VII. Palaeoethnobotany and Archaeology, International Work-Group for Paleoethnobotany. 8th Symposium Nitra – Nové Vozokany 1989. Nitra 1991.
VIII. Hajnalová, E.: Obilie v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Nitra 1993. ISBN 80-88709-02-4
IX. Vondráková, M.: Malé Kosihy II. Nitra 1994. ISBN 80-88709-14-8
X. Hajnalová, E.: Ovocie a ovocinárstvo v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Nitra 2001. ISBN 80-88-709-38-5

MONUMENTA ARCHAEOLOGICA SLOVACIAE (redaktor: PhDr. L. Veliačik, DrSc.)

Vedecko – populárna edícia, v ktorej sú sprístupnené výsledky dlhoročných systemetických výskumov na najvýznamnejších archeologických náleziskách Slovenska od najstaršieho praveku až po obdobie vrcholného stredoveku. Jednotlivé diela edície spravidla charakterizuje širší historický prehľad a interpretácia udalostí, ktorých sú dokumentom rekonštrukcie významných zvyškov architektúry, prípadne iných terénnych nálezových situácií.

I. Furmánek, V.: Radzovce – osada ľudu popolnicových polí. Nitra 2010. ISBN 978-80-89315-27-7
II. Lamiová, M.: Zemlín – obec s bohatou minulosťou. Košice 1993. ISBN 80-900444-2-5
III. Čilinská, Z.: Slovania a avarský kaganát. Bratislava 1993. ISBN 80-7127-059-8
IV. Šiška, S.: Dokument o spoločnosti mladšej doby kamennej. Bratislava 1995. ISBN 80-224-0198-6
V. Pieta, K.: Liptovská Mara. Bratislava 1996. ISBN 80-967366-7-1
VI. Hromada, J.: Moravany nad Váhom. Bratislava 2000. ISBN 80-88709-45-8
VII. Olexa, L.: Nižná Myšľa. Osada a pohrebisko z doby bronzovej. Košice 2003. ISBN 80-88709-66-0
VIII. Kaminská, Ľ.: Hôrka-Ondrej. Osídlenie spišských travertínov v staršej dobe kamennej. Košice 2005. ISBN 80-88-709-74-1
IX. Furmánek, V. – Marková, K.: Včelince. Archív dávnej minulosti. Nitra 2008. ISBN 978-80-89315-09-3
X. Šalkovský, P.: Detva. Praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym dejinám Slovenska. Nitra 2009. ISBN 978-80-89315-14-7

MATERALIA ARCHAEOLOGICA SLOVACA (edícia ukončená)

I. Točík, A.: Výčapy-Opatovce a ďalšie pohrebiská zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku. Nitra 1980.
II. Budinský-Krička, V.: Kráľovský Chlmec. Nitra 1980.
III. Točík, A.: Nitriansky Hrádok-Zámeček. I, II. Tabuľky. Nitra 1981.
IV. Točík, A.: Malé Kosihy – osada zo staršej doby bronzovej. Nitra 1981.
V. Benadik, B.: Maňa. Keltisches Gräberfeld – Fundkatalog. Nitra 1983.
VI. Dušek, M. – Dušeková, S.: Smolenice-Molpír I. Befestigter Fürstensitz der Hallstattzeit. Nitra 1985.
VII. Wiederman, E.: Archeologické pamiatky topoľčianskeho múzea. Nitra 1985.
VIII. Budinský-Krička, V. – Veliačik, L.: Krásna Ves. Gräberfeld der Lausitzer Kultur. Nitra 1986.
IX. Kuzmová, K. – Roth, P.: Terra sigillata v Barbariku. Nitra 1988.
X. Hanuliak, M. – Kuzma, I. – Šalkovský, P.: Mužla-Čenkov I. Osídlenie z 9.-12. storočia. Nitra 1993. ISBN 80-88709-07-5
XI. Šalkovský, P.: Hradisko v Detve. Nitra 1994. ISBN 80-88709-10-5
XII. Hanuliak, M.: Malé Kosihy I. Nitra 1994. ISBN 80-88709-12-1
XIII. Dušek, M. – Dušeková, S.: Smolenice – Molpír II. Nitra 1995. ISBN 80-88709-20-2