cvndp publikacie publikacie

Obhajoby grantových projektov

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Vás pozýva na obhajobu a prezentáciu grantových projektov ukončených v roku 2015:

 

13. januára 2016 o 9.00

vo veľkej zasadačke budovy SAV (Akademická 2, Nitra)

 

Program:

Obhajoby grantových projektov

1. Civilizácia popolnicových polí na Slovensku
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

 

2. Od detailu k celku. Reflexia aktuálnych potrieb archeologického bádania vo včasnom stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

 

3. Migrácia – akulturácia – integrácia – mobilita – obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska

Vedúci projektu: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.


Prezentácia grantového projektu

4. Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku – centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Deň otvorených dverí

Dňa 11. 11. sa v rámci projektu “Týždeň vedy a techniky” tradične konal aj Deň otvorených dverí na Archeologickom ústave. Témou programu bola “Slovanská a stredoveká Nitra”. Podujatie pozostávalo z teoretickej, prednáškovej, praktickej a expozičnej časti.
DSCF4527V prednáškovej miestnosti sa uskutočnil cyklus prednášok. Mário Bielich predstavil nové nálezy z Mikovho dvora, Jozef Zábojník poslucháčov oboznámil o Nitre na okraji avarského kaganátu, Gabriel Fusek rozprával o premenách osídlenia z Nitry-Šindolky a Alexander T. Ruttkay predstavil výsledky archeologicko-historického výskumu kostola Sv. Michala v Dražovciach. Marián Samuel v dvoch prednáškach najprv opísal stredovekú sakrálnu architektúra v Nitre ako takú a potom predstavil konkrétnu stavebnú podobu Zoborského kláštora v 18. storočí. Prednáškovú časť uzavreli Ján Hunka prednáškou „Mince z Nitry a ich význam v stredovekom mincovníctve“ a Michal Holeščák rozprávaním o dokladoch lukostreľby z Nitry a jej okolia. Cieľom prednáškového bloku bolo oboznámiť verejnosť aj odborných poslucháčov so súčasným stavom poznania historického vývoja tohto významného územia v slovenských dejinách.DSCF4529
Druhá, praktická časť podujatia, sa zamerala na prezentáciu hmotných nálezov nielen z Nitry ale aj širšieho okolia. Návštevníci mohli sledovať cestu nálezu po samotnom výskume, cez čistenie a konzerváciu až do vitríny múzea ale aj ďalšie spracovanie v podobe 3D rekonštrukcií či samotných replík. Vystavené boli militárie, šperky, keramické nádoby i kachlice, predmety dennej potreby. Veľký záujem vzbudila aj prezentácia kostrového materiálu s odborným výkladom o práci antropológa. Celú komentovanú výstavu sprevádzali postery s informáciami o nových aj starších výskumoch.
Podujatie ako každoročne dopadlo úspešne, s veľkým záujmom zo strany verejnosti ako laickej, tak aj odbornej, ako aj zo strany viacerých médií. Organizátorský tím by sa aj touto cestou rád poďakoval všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili aj pomohli akýmkoľvek spôsobom k jej realizácii.

 

DSCF4531

DSCF4539

 

 

 

 

 

 

Doktorandské kolokvium

V dňoch 12. a 13. novembra 2015 sa vo veľkej prednáškovej sále budovy SAV v Nitre, Akademická 2, uskutoční Kolokvium pre interných a externých doktorandov AÚ SAV, ktoré doplnia odborné prednášky  školiteľov.

 

P r o g r a m:

12. 11. 2015 – štvrtok

8.00-11.30 hod.

Vystúpenia jednotlivých doktorandov s prezentáciou koncepcií dizertačných prác a postupom napĺňania ich obsahu s priblížením najvýznamnejších poznatkov, ktoré doplnia stanoviská školiteľov.

 

od 12.30 hod.

Prednášky školiteľov doktorandov

PhDr. Marián Soják, CSc. – Fenomén speleoarcheologických lokalít na Slovensku a potreba ich interdisciplinárneho výskumu

PhDr. Ivan Cheben, CSc. – Sídlisko a pohrebisko únětickej kultúry v Pate

PhDr. Ján Rajtár, CSc. – Archeologické doklady markomanských vojen severne od stredného Dunaja

doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc. Kultúrno-etnické metamorfózy obdobia sťahovania národov na Slovensku

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – Výskum stredovekej dediny na Slovensku

PhDr. Peter Bednár, CSc. – Prestavba hradov v 15.-16. storočí na príklade hradov Vinné a Budatín

 

13. 11. 2015 – piatok

8.00-11.30 hod.

Prednášky školiteľov doktorandov

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. – Sídliská z doby laténskej na Slovensku

PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc. – K problematike depotov doby bronzovej na Slovensku

PhDr. Karol Pieta, DrSc. – Depoty a kultové miesta doby laténskej

PhDr. Zuzana Stegmann-Rajtár, CSc. – Vývoj staršej doby železnej na juhozápadnom Slovensku

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu

logo 1Pozvánkalogo 2

Archeologický ústav SAV v Nitre

Vás pozýva na tradičné podujatie realizované

v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu SAV

Termín: 11. november 2015

Miesto a čas: Archeologický ústav SAV

(prednášková sieň a aula budovy SAV, Akademická 2, Nitra)

od 9,00-14,00 hod.

Kontakt: milan.hanuliak@savba.sk; 0907/469 079

Tešíme sa na Vašu účasť

PROGRAM

 

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu SAV

  1. Otvorenie podujatia (9,00)
  2. Prednášky s PC prezentáciami (9,15-12,00):

 

Slovanská i stredoveká Nitra a jej okolie z pohľadu archeológie

Mário Bielich: Nové nálezy z Mikovho dvora

Jozef Zábojník: Nitra na okraji avarského kaganátu

Gabriel Fusek: Premeny osídlenia z Nitry-Šindolky

Alexander T. Ruttkay: Archeologicko-historický výskum kostola Sv. Michala v Dražovciach

Marián Samuel: Stredoveká sakrálna architektúra v Nitre

Marián Samuel: Stavebná podoba Zoborského kláštora v 18. storočí

Ján Hunka: Mince z Nitry a ich význam v stredovekom mincovníctve

Michal Holeščák: Doklady lukostreľby z Nitry a jej okolia

Cieľom prednáškového bloku je oboznámiť oficiálne pozvaných poslucháčov historických odborov UKF a širšiu laickú verejnosť so súčasným stavom poznania historického vývoja tohto významného územia v slovenských dejinách.

Iné aktivity (9,15-14,00):

Informácie o terénnych aktivitách, spracúvaní nálezových fondov, rekonštrukcii artefaktov, publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov.

V rámci tohto bloku bude školská mládež oboznámená s odbornou činnosťou archeológov prostredníctvom výstavy posterov, ukážok skeletového materiálu, 3-D modelov, odborných a vedecko-populárnych prác pracovníkov Archeologického ústavu SAV.

 

Tlačová beseda: Výsledky podujatia zhodnotí riaditeľ AÚ SAV na tlačovej besede s pozvanými zástupcami médií v prednáškovej miestnosti (14,00).

 

Iné aktivity: Okrem priebežnej prehliadky posterov o najvýznamnejších archeologických náleziskách v aule budovy SAV, možnosť individuálnej prehliadky stálej expozície o osídlení nitrianskeho regiónu v Ponitrianskom múzeu v Nitre na Štefánikovej triede

Kolaps očami slovenských archeológov

Vážené dámy a páni, milí kolegovia,

v mene Archeologického ústavu SAV v Nitre si vás dovoľujeme pozvať na konferenciu:

 

„Kolaps očami slovenských archeológov“

Cole_Thomas_The_Course_of_Empire_Desolation_1836

Konferencia sa uskutoční v dňoch 5. – 6. 11. 2015 v zasadacej miestnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre.

 

Téma konferencie: Kolaps, transformácia, zánik pravekých a včasnostredovekých spoločností a kultúr z pohľadu archeológie

Kľúčové slová: Kolaps, transformácia, zánikový horizont, pravek, včasný stredovek

Program na stiahnutie tu

Abstrakty na stiahnutie tu

Sponzor konferencie:

J&T_banka_RGB