cvndp publikacie publikacie

Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie

Archeologický ústav SAV a Česko-slovenská skupina pre dobu železnú organizujú 17. medzinárodnú konferenciu

Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku

KELTI/KELTEN 2016

„Hradiská zo strednej a neskorej doby laténskej a ich zázemie“

„Burgwälle der Mittel- und Spätlatèzeit mit ihrem Hinterland“

17. – 20. mája 2016

Trenčianske Teplice

 

Program na stiahnutie tu

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017.

Témy dizertačných prác na Archeologickom ústave SAV v Nitre

Začiatok štúdia: školský rok 2016/2017

 

Téma dizertačnej práce: Vývoj osídlenia historického Hontu a Novohradu vo včasnostredovekom období
Školiteľ: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Strava a výživa v rôznych sociálnych vrstvách populácie včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultant: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej (na základe nálezov z Liptovskej Mary)
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultantka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Každodenný život stredovekej dediny na severozápadnom Slovensku
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Forma štúdia: interná
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Téma dizertačnej práce: Sídlisko lengyelskej kultúry v Žlkovciach. Architektúra a vývoj ohradenej osady
Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
Konzultant: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2016 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2016

 

Úspechy slovenských archeológov v Kuvajte

Dlhoročná úspešná spolupráca archeológov – bádateľov z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied a  National Council for Culture, Arts and Letters, State of Kuwait v mesiacoch február – začiatok apríla 2016 vyústila do šiestej výskumnej kampane  Kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom zálive. Jej cieľom bolo pokračovanie vo vykopávkach na rozsiahlej osade Al-Qusur zo 7-9. storočia n. l.

 

Výskum postupne odkrýval spod piesku rozsiahly nestoriánsky stavebný komplex s množstvom nálezov zo 7. – 8. storočia.

Doterajšie práce z rokov 2004-2009 boli verejnosti sprístupnené v dvoch knižných publikáciách i v podobe prednášok a výstavy na Slovensku i v Kuvajte. Na tohoročnej sedemtýždňovej kampani sa okrem kuvajtských partnerov podieľalo 11 slovenských odborníkov – archeológov, technikov a reštaurátorov. Ich cieľom bolo odkryť a novými metódami (fotogrametria, digitalizácia, 3D rekonštrukcia) zdokumentovať najväčšiu obytnú stavbu osady, patriacej prežívajúcej kresťanskej nestoriánskej komunite vo včasnoislamskom období. Kuvajtská strana zabezpečila časť materiálnej stránky misie a snímkovanie stavebného komplexu zo vzduchu.

 

Výnimočné objavy

K pozoruhodným výsledkom tohoročných aktivít patrí odkrytie nových dobre zachovalých priestorov paláca zo 7. storočia po Kr. Ide o vyspelú architektúru, tradične budovanú z nepálených tehál na kamenných murovaných základoch. Počas výskumu sa podarilo rozpoznať viacero cenných technických detailov. Azda najzaujímavejším zistením bolo odkrytie spodnej časti kamennej veže so systémom kanálov.

Odkryté časti hospodárskej budovy so zachovanou spodnou časťou veže slúžiacej ako prirodzená klimatizácia.

Podľa prvých analýz ide o tzv. windcatch-tower, windcatcher – dômyselný spôsob ochladzovania interiérov pomocou prúdenia vzduchu, zachytávaného otvormi vo vežovej nadstavbe, ktorý svedčí o mimoriadnej technickej vyspelosti tamojšej komunity. Tento systém ventilácie bez energetickej náročnosti bol v minulosti rozšírený najmä v oblasti Iránu a stredného Východu, neskôr aj v severnej Afrike. Súčasná architektúra sa k tomuto princípu opätovne experimentálne vracia. Zdá sa, že náš nález patrí k najstarším dokladom tejto dávnovekej klimatizácie vôbec.

Palácová stavba poskytla aj pozoruhodný súbor atraktívnych keramických a sklených nádob, štukové kachličky i kolky zdobené zvieracími motívmi a kresťanskými symbolmi a k spresneniu datovania popri aplikovaných prírodovedných analýzach prispela i vzácna byzantská minca.

Vedúci výskumu s nálezom unikátnej hlinenej trojnožky.

V konkurencii viacerých zahraničných expedícií slovenskí archeológovia mali príležitosť demonštrovať efektívne pracovné nasadenie a využívanie najnovších metód archeologickej prospekcie, dokumentácie a analytických interpretačných postupov. O pozoruhodných tohoročných výsledkoch slovenskej misie informovala aj kuvajtská tlač a na základe pozvania vedúci výskumného tímu mali reprezentatívnu prednášku na prestížnej Kuvajtskej univerzite. Zásluhu na úspešnom výsledku práce pracovníkov Archeologického ústavu SAV malo aj Veľvyslanectvo Slovenskej republike v Kuvajte. O dosiahnutých výsledkoch informuje webová stránka Kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie (www.kuwaitarcheol.com). Kuvajtská strana ponúka viacročnú zmluvu ako základ budúcej ďalšej spolupráce.

 

Karol Pieta, Matej Ruttkay

 

Preskúmaná miestnosť určená na spracovanie obilia.

Nálezy sa okamžite konzervovali a reštaurovali vo výskumnej základni.

Výskum priniesol veľký počet exkluzívnych zlomkov sklenených nádob.

Karol Pieta vyzdvihuje in situ blok s pozostatkami košíka upleteného z palmových listov.

Fotenie lokality z modelu šarkana.

Kuvajtsko-slovenský výskumný tím spoločne s predstaviteľmi Kuvajtského národného múzea a National Council for Culture, Arts and Letters, State of Kuwait. Zľava hore: Branislav Kovár, Ján Hamaj, Karol Pieta, Matej Ruttkay, Sultan al Duwaish, Talal Al Saei (riaditeľ kuvajtských múzeí), Hammed Al Multairi, Branislav Balžan, Klaudia Daňová;zľava dole: Nina Vaššová, Štefan Hritz, Shehab A. Shehab, Assistant Secretary General of the National Council or Culture, Arts and Letters, Martin Bartik, Anton Arpáš.

 

 

Interná rozprava k doktorandským prácam

Dňa 22. marca 2016

sa uskutoční vo veľkej zasadačke na prízemí

INTERNÁ ROZPRAVA

k doktorandským prácam

 

9.00 hod.     Mgr. Peter HORVÁTH

Téma dizertačnej práce: Hospodársko-výmenné vzťahy v strednej a neskorej dobe laténskej v strednom Podunajsku na základe distribúcie grafitovej keramiky a žarnovov

Školiteľka: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

 

10.00 hod.   Mgr. Andrea SLANÁ

Téma dizertačnej práce: Predmety dennej potreby a nástroje na sídliskách a pohrebiskách z 9.-12. storočia v západnej časti Slovenska

Školiteľ: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

 

11.00 hod.    Mgr. Marek VLACH

Téma dizertačnej práce: Projevy římsko-germánských konfrontací na Moravě na základě geoinformačních analýz

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

S doktorandskými prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.

Obhajoby grantových projektov

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Vás pozýva na obhajobu a prezentáciu grantových projektov ukončených v roku 2015:

 

13. januára 2016 o 9.00

vo veľkej zasadačke budovy SAV (Akademická 2, Nitra)

 

Program:

Obhajoby grantových projektov

1. Civilizácia popolnicových polí na Slovensku
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

 

2. Od detailu k celku. Reflexia aktuálnych potrieb archeologického bádania vo včasnom stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

 

3. Migrácia – akulturácia – integrácia – mobilita – obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska

Vedúci projektu: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.


Prezentácia grantového projektu

4. Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku – centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Deň otvorených dverí

Dňa 11. 11. sa v rámci projektu “Týždeň vedy a techniky” tradične konal aj Deň otvorených dverí na Archeologickom ústave. Témou programu bola “Slovanská a stredoveká Nitra”. Podujatie pozostávalo z teoretickej, prednáškovej, praktickej a expozičnej časti.
DSCF4527V prednáškovej miestnosti sa uskutočnil cyklus prednášok. Mário Bielich predstavil nové nálezy z Mikovho dvora, Jozef Zábojník poslucháčov oboznámil o Nitre na okraji avarského kaganátu, Gabriel Fusek rozprával o premenách osídlenia z Nitry-Šindolky a Alexander T. Ruttkay predstavil výsledky archeologicko-historického výskumu kostola Sv. Michala v Dražovciach. Marián Samuel v dvoch prednáškach najprv opísal stredovekú sakrálnu architektúra v Nitre ako takú a potom predstavil konkrétnu stavebnú podobu Zoborského kláštora v 18. storočí. Prednáškovú časť uzavreli Ján Hunka prednáškou „Mince z Nitry a ich význam v stredovekom mincovníctve“ a Michal Holeščák rozprávaním o dokladoch lukostreľby z Nitry a jej okolia. Cieľom prednáškového bloku bolo oboznámiť verejnosť aj odborných poslucháčov so súčasným stavom poznania historického vývoja tohto významného územia v slovenských dejinách.DSCF4529
Druhá, praktická časť podujatia, sa zamerala na prezentáciu hmotných nálezov nielen z Nitry ale aj širšieho okolia. Návštevníci mohli sledovať cestu nálezu po samotnom výskume, cez čistenie a konzerváciu až do vitríny múzea ale aj ďalšie spracovanie v podobe 3D rekonštrukcií či samotných replík. Vystavené boli militárie, šperky, keramické nádoby i kachlice, predmety dennej potreby. Veľký záujem vzbudila aj prezentácia kostrového materiálu s odborným výkladom o práci antropológa. Celú komentovanú výstavu sprevádzali postery s informáciami o nových aj starších výskumoch.
Podujatie ako každoročne dopadlo úspešne, s veľkým záujmom zo strany verejnosti ako laickej, tak aj odbornej, ako aj zo strany viacerých médií. Organizátorský tím by sa aj touto cestou rád poďakoval všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili aj pomohli akýmkoľvek spôsobom k jej realizácii.

 

DSCF4531

DSCF4539