cvndp publikacie publikacie

Doktorandské štúdium

Doktorandi v Archeologickom ústave SAV Nitra


Smernica Archeologického ústavu SAV pre doktorandské štúdium vo formáte *.pdf

Interní doktorandi

Nástup 1.9.2012

Mgr. Peter Fecko
Téma dizertačnej práce: Horské oblasti Slovenska vo včasnom stredoveku na príklade Spiša
Školiteľ: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Mgr. Dominika Oravkinová
Téma dizertačnej práce: Výšinné opevnené sídlisko otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku v kontexte karpatského kultúrneho vývoja
Školiteľ: Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.
Konzultant: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

 

Nástup 1.9.2013

Mgr. Michal Holeščák
Téma dizertačnej práce: Strelné zbrane z včasného stredoveku v severnej časti Karpatskej kotliny
Školiteľ: doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc.

Mgr. Petra Chebenová
Téma dizertačnej práce: Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)
Školiteľ: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

Mgr. Miroslava Švihurová
Téma dizertačnej práce: Osídlenie severného Slovenska v dobe rímskej (na základe nálezov z Liptovskej Mary)
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Mgr. Anna Vrtelová
Téma dizertačnej práce: Vývoj pohrebného rítu u Keltov na juhozápadnom Slovensku (na základe nálezov z pohrebiska v Palárikove)
Školiteľ: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

 

Nástup 1.9.2014

Mgr. Pavol Bobek
Téma dizertačnej práce: Stredodunajská mohylová kultúra na Slovensku a jej význam pre vznik popolnicových polí
Školiteľ: PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Mgr. Peter Gábor
Téma dizertačnej práce: Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom
Školiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Lucia Nezvalová
Téma dizertačnej práce: Ľudia na okraji stredovekej spoločnosti
Školiteľ: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Mgr. Petra Smetanová
Téma dizertačnej práce: Stredoveká sakrálna architektúra v Tekove, Honte a Novohrade
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Nástup 1.9.2015

Mgr. Michal Felcan
Téma dizertačnej práce: Sídliskové aglomerácie JZ-Slovenska v dobe halštatskej na rozhraní pohorí a nížin
Školiteľ: PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.

Mgr. Linda Kovácsová
Téma dizertačnej práce: Germánske hroby zo staršej doby rímskej v stredodunajskej oblasti. Chronológia, pohrebný rítus, demografia
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Mgr. Matúš Melo
Téma dizertačnej práce: Osídlenie kultúry Kosihy-Čaka-Makó na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

 

Nástup 1.9.2016

Mgr. Katarína Baránková

Téma dizertačnej práce: Sídlisko lengyelskej kultúry v Žlkovciach. Architektúra a vývoj ohradenej osady

Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
Konzultant: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Peter Debnár

Téma dizertačnej práce: Každodenný život stredovekej dediny na severozápadnom Slovensku

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Mgr. Lucia Ježišková

Téma dizertačnej práce: Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej (na základe nálezov z Liptovskej Mary)

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Konzultantka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Mgr. Denisa Krčová

Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.


Externí doktorandi

Nástup 1.9.2010

PhDr. Eva Fottová
Téma dizertačnej práce: Typologicko-chronologický vývoj keramickej produkcie v 8.-12. stor. v oblasti Nitry
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár,CSc.

Mgr. Miriam Jakubčinová
Téma dizertačnej práce: Výstroj jazdca a koňa v 9. stor s prihliadnutím na nálezy v Bojnej
Školiteľ: PhDr.Karol Pieta,DrSc.

Mgr. Barbara Zajacová
Téma dizertačnej práce: Pohrebisko lužickej kultúry v Mikušovciach
Školiteľ: PhDr.Rudolf Kujovský,CSc.

Nástup 1.9.2011

Mgr. Michal Cheben
Téma dizertačnej práce: Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na jz. Slovensku
Školiteľ: PhDr. Marián Soják,PhD.

 

Nástup 1.9.2012

Mgr. Stanislava Oporosková
Téma dizertačnej práce: Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Mgr. Martina Zaujecová
Téma dizertačnej práce: Keramika doby laténskej v severnom Podunajsku
Školiteľ: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.