cvndp publikacie publikacie

Jednoznačne odsudzujeme brutálnu vojenskú agresiu Ruskej federácie voči suverénnej a zvrchovanej Ukrajine

Podporujeme stanovisko Predsedníctva SAV zo dňa 4. marca 2022 a aj na jeho základe s okamžitou platnosťou pozastavujeme spoluprácu Archeologického ústavu SAV, v. v. i., s ruskými partnerskými inštitúciami vrátane prijímania zahraničných hostí z Ruskej federácie.

 

Zároveň chceme uistiť našich ukrajinských kolegov a študentov, ktorí sú alebo budú nútení pre vojenský konflikt opustiť svoju vlasť, že vždy nájdu u nás pomoc, podporu a ochranu. Špeciálne slová podpory adresujeme vedcom a študentom z Mariupoľa a Užhorodu, ktorí s nami dlhodobo spolupracujú na výskumných projektoch. Našim ukrajinským partnerom sme pripravení pomôcť organizačne, poskytnutím dočasného ubytovania prípadne ďalšími podpornými aktivitami. Žiadatelia o pomoc nás môžu kontaktovať na adrese nrausekr@savba.sk, prípadne prostredníctvom SAV na mailových adresách ukrajina@savba.sk  a ukraine@savba.sk, ako aj prostredníctvom oficiálnej stránky AÚ SAV na sociálnej sieti Facebook. Neváhajte tiež kontaktovať priamo svojich kolegov a kolegyne z AÚ SAV.

Vedenie Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Príhovor dr. Karola Pietu na Koncerte pre Ukrajinu

Časť príhovoru nášho kolegu na Koncerte pre Ukrajinu, s ktorým sa stotožňujeme:

Prežívame tragické obdobie a trpké vytriezvenie, ktoré zasiahlo obyvateľov Ukrajiny a otvorilo oči celému civilizovanému svetu.

Sme hlboko znepokojení situáciou na Ukrajine, stratami na životoch a humanitárnou núdzou. Pokračujúce vojnové činy devastujú susednú priateľskú krajinu a budú mať aj nepredvídateľné následky pre ľudí na celom svete.

Vedci si progres a mier postavili do centra svojej globálnej misie. Preto sa aj my pripájame k rozhorčenému medzinárodnému spoločenstvu vo výzve na okamžité prímerie, stiahnutie ruských okupačných síl a obnovenie diplomatických snáh o vyriešenie tohto nezmyselného konfliktu.

Sme v duchu s našimi kolegami a priateľmi – učiteľmi a študentami  archeológie z univerzít v Marijupoli a Užhorode, ktorí sa podieľali na výskume veľkomoravskej Bojnej a ešte pred nedávnom sa tešili na pokračovanie v odbornej praxi u nás. Dnes so zbraňou bránia svoje rodiny a svoju vlasť.

Sláva hrdinskej Ukrajine!

PhDr. Karol Pieta, DrSc, Nitra, 6. 3. 2022

Ми рішуче засуджуємо жорстоку військову агресію Російської Федерації проти суверенної та незалежньої України.

Археологічний інститут Словацької Республіки рішуче засуджує жорстоку військову агресію Російської Федерації проти суверенної і незалежньої України. Ми висловлюємо нашу повну солідарність і підтримку українському народу,вільній та незалежній Україні.

Ми підтримуємо думку голови SAV від 4 березня 2022 року, а також на підставі цього негайно призупиняємо співпрацю Археологічного інституту САС, v. v. i., з російськими установами-партнерами, включаючи прийом іноземних гостей з Російської Федерації. Водночас ми хочемо запевнити наших українських колег та студентів, які через військовий конфлікт змушені або будуть змушені покинути батьківщину, що вони завжди знайдуть у нас допомогу, підтримку та захист.

Ми звертаємося зі спеціальними словами підтримки до науковців та студентів з Маріуполя та Ужгорода, які давно працюють з нами над дослідницькими проектами. Ми готові допомогти нашим українським партнерам організаційно, надаючи тимчасове житло або інші допоміжні заходи.

Заявники по допомогу можуть зв’язатися з нами за адресою nrausekr@savba.sk або через SAS на електронній адресі ukrajina@savba.sk та ukraine@savba.sk, а також через офіційний веб-сайт АС SAS на facebook. Також не соромтеся звертатися безпосередньо до своїх колег з АС САС SAS.

Частина виступу нашого колеги на Концерті для України, з яким ми погоджуємось:

Ми переживаємо трагічний період і гірке протверезіння, яке торкнулося народу України і відкрило очi цiлому цивілізованому світу.

“Ми глибоко стурбовані ситуацією в Україні, загибеллю людей і надзвичайною гуманітарною ситуацією. Триваючі акти війни спустошують сусідню дружню країну, а також матимуть непередбачувані наслідки для людей у всьому світі.

Вчені поклали прогрес і мир в основу своєї глобальної місії. Саме тому ми також приєднуємося до обуреної міжнародної спільноти, закликаючи до негайного припинення вогню, виведення російських окупаційних військ та відновлення дипломатичних зусиль для врегулювання цього безглуздого конфлікту.

Духом ми з нашими колегами та друзями – викладачами та студентами-археологами з університетів Маріюполя та Ужгорода, які брали участь у дослідженні Великої Моравської Бойни і донедавна з нетерпінням чекали продовження професійної практики з нами. Сьогодні зі зброєю вони захищають свої сім’ї та батьківщину.

Слава героїчній Україні!

PhDr. Кароль П’єта, DrSc, м. Нітра, 6.3.2022

 

Ukrajinskí študenti na archeologickej praxi na lokalite Bojná/

Українські студенти на археологічній практиці в Бойні:

Interná rozprava k doktorandskej práci

Dňa 21. marca 2022 sa uskutoční vo veľkej zasadačke na prízemí INTERNÁ ROZPRAVA k doktorandskej práci

Program:

9.00 hod.     

Mgr. Petra CHEBENOVÁ

Téma dizertačnej práce:

Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)

Školiteľ: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

S doktorandskou prácou sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Nitra.

 

Do prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie boli zvolení jej členovia

Na základe vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v. v. i. založenej Slovenskou akadémiou vied, prijatého predsedníctvom SAV 20.12.2021 sa uskutočnila voľba členov prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.

Dňa 8. 3. 2022 boli právoplatne zvolení za členov Správnej rady AÚ SAV, v. v. i. v abecednom poradí:

 

1. Mgr. Lucia Benediková, PhD.

2. PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

3. PhDr. Marián Soják, PhD.

4. Ing. Anna Šupová

 

Predsedom Správnej rady AÚ SAV, v. v. i. je riaditeľ AÚ SAV, v. v. i. doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc..

 

Oznámenie o konaní voľby členov prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Na základe vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady v. v. i. založenej Slovenskou akadémiou vied, prijatého predsedníctvom SAV 20.12.2021 oznamuje riaditeľ a Vedecká rada Archeologického ústavu SAV v. v. i., konanie volieb členov prvej správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie.

 

Názov a sídlo organizácie: Archeologický ústav SAV v. v. i., Akademická 2, 949 21 Nitra ( ďalej len, „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4

Požiadavky kladené na kandidátov: článok I. vzorového poriadku pre voľbu člena prvej správnej rady v. v. i. založenou SAV.

 

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: veľká zasadačka na prízemí, budova SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra, 8.03.2022; pohovor sa začína od 10:00 hod., jeho súčasťou bude prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade organizácie. Voľba sa uskutoční ihneď’ po skončení pohovorov s kandidátmi. Voľba bude prezenčná.

 

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom.

Čítajte viac