cvndp publikacie publikacie

Skúmali sme Dunaj v priestore pred rímskym kastelom

V dňoch 26. – 30. 7. sa v Iži stretli archeológovia z Archeologického ústavu SAV (PhDr. Klaudia Daňová, PhD., PhDr. Ján Rajtár, CSc., Mgr. Petra Dragonidesová) a Katedry Klasickej archeológie (Mgr. Miroslava Daňová, PhD.), aby pokračovali vo výskume Dunaja v priestore pred rímskym kastelom. Prieskum bol realizovaný za asistencie Polícia SR (Poriečne oddelenie), ktorá nám poskytla logistickú podporu vrátane personálneho zabezpečenia. Za metodiku a bezpečnosť ponorov zodpovedali potápačskí inštruktori z tímu AKITO diving, ktorí poskytli aj časť materiálneho vybavenia.

Počas výskumu sme sa opierali o informácie a sonarové snímky získané z predchádzajúcej sezóny vďaka spolupráci s Ing. Valentínom Sočuvkom (Ústav hydrológie SAV) a Mgr. Michalom Hoffmanom (GEOTEST – Mgr. Michal Hoffmann).

Prelomový moment pre ďalší výskum priniesla v sezóne 2021 batymetria dunajského dna, ktorú realizovala spoločnosť Helicop s r.o. Vďaka podrobnejšej dokumentácii a širšiemu záberu územia (2 km) bolo možné identifikovať štruktúry, ktoré sa objavujú v línii presne oproti južnej bráne do rímskeho kastela a naprieč celým tokom.

Doplňujúce merania potvrdili, že ide o štruktúry pripomínajúce piliere rímskych mostov ako ich poznáme z iných častí Dunaja alebo Rýna.

Viac podrobností prinesie až prieskum na dne Dunaja, keď budeme môcť odobrať vzorky a lepšie zdokumentovať materiál a prípadné konštrukčné prvky.

Radi by sme sa týmto poďakovali všetkým inštitúciám, ktoré podporili naše bádanie v rokoch 2020 a 2021 a budeme sa tešiť na ďalšie sezóny výskumu.

 

Čítajte viac

Obhajoby doktorandských dizertačných prác

O Z N A M

o online zasadnutí Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, ktoré sa uskutoční v rámci Archeologického ústavu SAV, Akademická 2, Nitra, dňa 23. augusta 2021

 

 

P r o g r a m:

9.30 hod.

Mgr. Peter DEBNÁR

Ťažba a spracovanie železa v priestore Vnútorných Západných Karpát vo vrcholnom a neskorom stredoveku

Oponenti:

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita Brno

PhDr. Jozef Labuda, CSc., Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV Nitra

 

13.00 hod.

Mgr. Dominik DROZD

Povrchový prieskum rastrovou metódou na lokalite Vráble-Fidvár s jeho prínos pre poznanie štruktúry pravekého a včasnohistorického osídlenia

Oponenti:

prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Katedra archeológie, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., Archeologický ústav SAV Nitra

PhDr. Martin Kuna, CSc. DSc., Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

S doktorandskými  prácami sa možno oboznámiť v knižnici Archeologického ústavu SAV Nitra.

 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na výstavu Syn púšte – cestovateľ a fotograf Alois Musil

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na výstavu Syn púšte – cestovateľ a fotograf Alois Musil (1868–1944) a jeho súčasník Daniel Šustek, ktorá bude prístupná verejnosti v termíne od 11. augusta 2021 do 3. septembra 2021 vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1. Vstup pre verejnosť je bezplatný. Otváracie hodiny výstavy: pondelok – nedeľa od 10.00 – 18.00 hod.

 

Profesor Alois Musil (1868-1944), kňaz a kresťanský archeológ, sa preslávil objavmi v arabskom svete. Vypracoval prvú exaktnú a uznávanú mapu Arábie, vrátane chýrnej Petry. Neustálemu riziku prepadov čelil dokonalým prispôsobením arabským kmeňom a ich jazyku, vďaka čomu sa stal spolu-šejkom dvoch z nich, nazývaný „Musa“ (čo zodpovedá aj arabskému označeniu pre Mojžiša). Jeho objav fresiek z 8. storočia n. l. v púštnom paláci arabských kniežat v Qusair Amra, v dnešnom Jordánsku, zobrazujúcich ľudské postavy, vrátane obnažených žien, zvierat, remesiel a zverokruh, spôsobil ozajstnú revolúciu v európskom vnímaní islamskej kultúry, o ktorej sa predpokladalo, že takéto zobrazenia zakazuje. Ním objavené fresky navyše zobrazujú pokojné spolunažívanie moslimského kalifa, byzantského cisára, perzského kráľa, habešského vládcu aj kresťanského vizigótského kráľa.

Čítajte viac