cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa interná rozprava k dizertačným prácam

Dňa 16. marca 2023 sa uskutoční vo veľkej zasadačke na prízemí budovy SAV v Nitre INTERNÁ ROZPRAVA k dizertačným prácam

 

Program:

13.00 hod.

Mgr. Štefan OLŠAV

Téma dizertačnej práce:

Osídlenie pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Školiteľka: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

 

14.00 hod.

Mgr. Miloš ČIERNY

Téma dizertačnej práce:

Výrobky z kostí a parohoviny z feudálnych sídiel 11.-15. storočia na Slovensku vo svetle nálezov z Pustého hradu vo Zvolene

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Dizertačné práce sú k nahliadnutiu v knižnici Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Nitra.

Pripravuje sa konferencia – Archeológia hôr: výskumy metódy, analýza

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Nitra, sa spolupodieľa na príprave II. medzinárodnej konferencie “Archeológia hôr: výskumy metódy, analýza”, ktorá sa bude konať v dňoch 14. – 16. júna 2023 v Tatranskom múzeu v Zakopanom. Tematicky sa konferencia zameriava na problematiku najstaršieho osídlenia horských oblastí na pozadí zmien prírodného prostredia.

 

Text pozvánky stiahnete tu

Cirkulár prihlášok stiahnete tu

Aké nové knihy vyšli u nás?

V roku 2022 vydal Archeologický ústav SAV, v.v.i. niekoľko publikácií. Radi by sme predstavili sériu kníh venovanú spracovaniu pravekých lokalít.

 

 

 

M. Gabulová (zos.): Sídlisko Ludanickej skupiny v Nitre-Chrenovej, poloha Selenec. Ide o spracovanie rozsiahleho sídliska z obdobia eneolitu. Kniha obsahuje katalóg sídliska, vyhodnotenie sídliskových nálezov a kostrových pozostatkov, zhodnotenie zvieracieho osteologického materiálu, spracovanie botaniky. Dielo je dostupné tu.

 

 

J. Bátora/Z. Felcanová/J. Vladár: Osídlenie Nitry v staršej dobe bronzovej (sídliská a pohrebiská). Kolektív autorov zozbieral a vyhodnotil všetky dostupné pramene. Súborné dielo tak komplexne pojednáva o vývoji v staršej dobe bronzovej v mikroregióne Nitry.

 

 

 

V. Furmánek/J. Pavelková/V. Budinský-Krička: Kyjatice. Eponymná lokalita archeologickej kultúry. V roku 2020 bolo v rámci série Archeologických pamätníkov Slovenska vydané dielo Kyjatice: Zlatý vek na podhorí. V roku 2022 pristúpili autori ku komplexnému spracovaniu a vyhodnoteniu žiarového pohrebiska. Dielo je dostupné tu.

 

Vianoce

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV

 

 

 

 

Archeologický ústav SAV pozýva na Deň otvorených dverí

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí

Program: Archeológia prináša množstvo nových poznatkov o živote ľudí v minulosti. Niekedy sa podarí objaviť
skutočné skvosty a niekedy sú to len celkom obyčajné veci, ktoré sa používali každodenne. Medzi ne určite patrí
keramika – nádoby, ktoré slúžili ako obaly na potraviny, vodu alebo pri príprave jedla. Kuchynský riad sa vyvíjal
aj s ohľadom na druhy jedál a ich samotnú prípravu. Pozrieme sa do minulosti a povieme si niečo o získavaní,
spracovávaní a uskladňovaní potravy. Dozviete sa, čo všetko sa mohlo objaviť na „tanieri“ v praveku a stredoveku.

Miesto konania: Budova SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum konania: 11. 11. 2022

Čas konania: 9.00-13.00

Vyšla prvá z monografií o slávnej kniežacej hrobke z Popradu!

Vyšla prvá z monografií o slávnej kniežacej hrobke z Popradu:

Poprad-Matejovce. Ein Kammergrab des 4. Jahrhunderts n. Chr. im Zipser Land

Fundkatalog, Tafeln und Pläne

Monografická séria „Poprad-Matejovce. Komorový hrob zo 4. storočia n. l. na Spiši“, 1. zväzok.

Autori: Nina Lau, Karol Pieta und Tereza Štolcová

Do knihy tak isto prispeli: L. O. Brandt, P. Červeň, K. Göbel, J. Göpfrich, M. Habánová, M. Hajnalová, Š. Hritz, Z. Hukeľová, J. Jakab, J. Meurers-Balke, J. Mihályiová, S. Mitschke, J. Nowotny, P. Prohászka, P. Roth, D. Schaarschmidt, U. Schmölcke, W. H. Schoch, U. Tegtmeier, I. Vanden Berghe, J. Zajonc und G. Zink.

Vydal Archeologický ústav SAV pod vedením Mateja Ruttkaya a Centrum pre baltskú a škandinávsku archeológiu v Nadácii Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf pod vedením Clausa von Carnap-Bornheima.

 

Vznik knihy „Komorový hrob z Popradu-Matejoviec“ sa realizoval v rámci spoločného, medzinárodného a interdisciplinárneho výskumného projektu Centra pre pobaltskú a škandinávsku archeológiu (ZBSA) a Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na vedeckom hodnotení sa spoločne podieľa približne 20 kolegov zo siedmich európskych krajín. Konzervácia dreva, textilu a kože sa uskutočnila v úzkej spolupráci s Centrálnou dielňou Archeologického múzea pri Nadácii Šlezvicko-Holštajnských štátnych múzeí, v zámku Gottorf, v Schleswigu.

Čítajte viac

Organizujeme medzinárodnú konferenciu o neolite a eneolite našich krajín

Kópia sochy Hrádockej Venuše v Nitrianskom Hrádku (Foto: P. Pogány/ Wikimedia Commons)

V dňoch 27.–29. septembra 2022 sa v Poľovníckom kaštieli Palárikovo uskutoční 41. medzinárodná konferencia Otázky neolitu a eneolitu našich krajín.

Program na stiahnutie tu

 

On September 27–29 2022 the 41st international conference Questions of the Neolithic and Eneolithic of our countries will take place in Palárikovo.

 

Programme for download here

 

Záujemcovia mimo archeologickej obce sa musia na konferenciu registrovať.

Naši archeológovia skúmali unikátnu lokalitu z doby kamennej vo Vrábľoch

Pohľad na postupné odkrývanie skeletov (foto: M. Ruttkay, AÚ SAV).

Medzinárodný výskumný tím archeológov  z Archeologického ústavu SAV, v. v. i.  a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel už siedmu sezónu vo Vrábľoch skúma jednu z najväčších stredoeurópskych sídliskových aglomerácii roľníkov z mladšej doby kamennej z obdobia približne medzi rokmi 5250–4950 pred Kr. Tri sídliskové areály majú celkovú rozlohu približne 50 ha. Jeden z areálov bol v záverečnej etape fungovania opevnený jednou, resp. dvomi priekopami, čo je v tej dobe v strednej Európe absolútne výnimočné. Podrobný geofyzikálny prieskum potvrdil prítomnosť viac ako 300 dlhých domov. V jednotlivých etapách fungovania osady mohlo byť naraz pravdepodobne využívaných 50 až 70 domov.

Už v minulých sezónach sa v priestore priekop, resp. v ich blízkosti, odkryli regulárne hroby, ale aj ľudské skelety uložené/pohodené na dne priekopy. V tomto roku sa v priekope pri jednom zo vstupov odkryla kumulácia ľudských kostí, z ktorých sa vypreparovalo najmenej 35 skeletov. Telá pôvodne ležali v rôznych pozíciách – na chrbte, na bruchu, na boku, niektoré v natiahnutej, akoby “žabej” polohe a pod. Temer všetkým chýbala hlava. Našla sa iba jedna detská lebka a jedna časť sánky. Už počas odkryvu sa ukázali na kostiach viaceré pôvodné zlomeniny.

Začistený pôdorys jedného zo vstupov do osady (foto: I. Cheben, AÚ SAV).

Sprievodné nálezy sa pri telách vyskytli v minimálnom množstve. Zaujímavé sú napríklad prevŕtané ľudské zuby, ktoré mohli byť súčasťou akýchsi amuletov. Podľa prvých zistení sú medzi mŕtvymi vo veľkej miere mladiství (adolescenti).

Teraz čaká na interdisciplinárny medzinárodný tím celý súbor ďalších úloh, ktoré pomôžu v laboratóriách rozlúštiť, či išlo o zabitých jedincov, obete epidémie, pozostatky po kultových obradoch, či to boli príslušníci so vzájomnými genetickými väzbami, či boli hlavy nasilu oddelené (odrezané, odseknuté?), alebo k ich oddeleniu prišlo až po rozklade tela, a pod. Následne bude možné dešifrovať viaceré otázky o sociálnej kategorizácii vtedajších obyvateľov, pravdepodobne aj o rodiacej sa sociálnej nerovnosti v podmienkach raných poľnohospodárskych spoločností a azda aj k rekonštruovať spôsob fungovania a odhaliť príčiny zániku tejto rozsiahlej aglomerácie.

 

Odkrytá kumulácia ľudských skeletov nad dnom priekopy (foto: I. Cheben, AU SAV).

Autori správy: Ivan Cheben, Zuzana Hukeľová, Matej Ruttkay (Archeologický ústav SAV, v. v. i.), Martin Furholt, Maria Wunderlich (Christian-Albrechts-Universität Kiel)

Vedúcim archeologického výskumu za Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Nitra: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Vedúcim výskumu zo strany Inštitútu pre praveké a včasné dejiny Christian-Albrechts-Universität Kiel: je Prof. Dr. Martin Furholt.

Výskum sa realizuje v rámci projektov DFG (CRC 1266), APVV a VEGA a za podpory Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Naši archeológovia dostali ceny za popularizáciu vedy

Zľava: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV; Jozef Chudík, RTVS; Mgr. Tereza Štolcová, PhD., PhDr. Karol Pieta, DrSc. a doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., AÚ SAV, v.v.i.; Mgr. Michal Kšiňan, PhD., Úrad SAV (Foto: K. Gáliková SAV).

Dňa 30. júna 2022 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnilo slávnostné podujatie, pri ktorom boli udelené ceny SAV za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci, v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a za popularizáciu vedy.

Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy si z rúk predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc. prebral aj kolektív autorov: PhDr. Karol Pieta, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Mgr. Tereza Štolcová, PhD., Mgr. Zbigniew Robak, PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., a Róbert Benkovits, Marína Juríčková a Jozef Chudík z RTVS, za sériu populárno-vedeckých dokumentárnych filmov „Slovenskí archeológovia,“ ktorá prístupnou formou priblížila verejnosti významné slovenské i zahraničné archeologické pamiatky mapované slovenskými odborníkmi.

 

Všetky dokumentárne filmy o Slovenských archeológoch sú prístupné aj v archíve RTVS:

 

Hradisko Bojná

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14735/201018

 

Kniežacia hrobka z Popradu

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14735/201677

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14735/202258

 

Výskum Slovákov v Guatemale

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/136059

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/137242

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/139063

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/140372

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12595/142089

 

Archeológovia v Sudáne (Duwejm Wad Hadž)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300110

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300149

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300224

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300814

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300858

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18253/300901